SATELLITE PHOTO N.1

italiano


 

Satellite photo n.1, 2004, Iron, Stainless Steel, Oxidation, 90×30 cm